ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮލުވާލައްވާފައި ކަމަށް ނިންމައި، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފުގެ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މަައްސަލަ ނުނެގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝދު ވިދާޅުވީ، ތެދު ހާމަކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލްގެ ޝަރީފްގެ ވިދާޅުވެފައި ވާތީ، އިތުރު ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހިދާނެ ކަމަށް އިއްޔެ ޖަލްސާގައި ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، މާލިއްޔަތުގެ ކޮމެޓީގެ ޔައުމިއްޔާ ބެލި ބެލުމުން، ޝަރީފް މަޖިލީހުގެ އެކޮމެޓީގައި ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލައްވާފައިވާކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ޝަރީފް ކޮމެޓީއަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމުގެ ޝަކުވާ އެމަނިކުފާނަށް ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކޮށް ދައުވާ ކުރަން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަށް ފޮނުވަން މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމައިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، ޝަރީފް އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައި ވާތީ އެމައްސަލަ އަނބުރާ ނެގުމަށް ވިސްނާ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.