ޚަބަރު
ދިވެހީންދާނީ މުއިއްޒު ދުވެލީގައި ގައުމައިގެން ކުރިޔަށް: އަދުރޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ބަދަހިކޮށް ކަމަށާއި ދިވެހިން ދާނީ މުއިއްޒު ދުވެލީގައި ގައުމައިގެން ކުރިއަށްކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކެއް ތިއްބެވި ބޭފުޅުންތަކެއް މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައީސް އުޅުއްވާކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަތަކެއް ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަބްދުއްރަހީމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ފައިސަލް އާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ އެމްޑީ ފާތިމަތު ތައުފީގުގެ ނަން ހިމެނެ އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް .މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހީންގެ ކުރިމަތީގައި އެ މަނިކުފާނުގެ އަގު ވައްޓާލައި އިތުބާރު ގެއްލުވާލުމަށް ބަޔަކު ކެނޑިނޭޅި ހަގީގަތާ ހިލާފު ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރައީސް މުއިއްޒަށް ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ތާއީދާއި އިތުބާރު އެބަ އޮތްކަން މަޖިލިސް އިންތިހާބުން ސާބިތުވެގެން ހިނގައްޖެކަމަށްވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ މަނިކުފާނަށް ފުރިހަމަ ތާއީދާ އިތުބާރު އެބަ އޮތްކަން ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ދިވެހީން ނުކުމެ ސާބިތުކޮށްދެއްވީމާ އެކަން ބަލައި ނުގަނެވިގެން އެ މަނިކުފާނުގެ ޓީމު ރޫޅާލުމަށް އިތުރަށް ފަތުރާ ދޮގު ހަބަރުތަކުން، އިންޝާالله އެ ފަދަ ހަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތައް ފަލީހަތްވުން ނޫން އިތުރުކަމެއް ހާސިލެއްނުވާނެ.

ބަޔަކު ރައީސް މުއިއްޒާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ދޮގު ހަބަރަކުން ފަލީހަތްވާނީ އެ ހަބަރުތައް ފަތުރާ ފަރާތްތައްކަމަަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒާއެކު އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ބަދަހިކޮށް ކަމަށާއި ދިވެހީން ދާނީ މުއިއްޒު ދުވެލީގައި ގައުމައިގެން ކުރިއަށް ކަމަށެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top