ޚަބަރު
އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދޭން 143 ގައުމަކުން ތާއީދުކޮށްފި
ފަލަސްތީނުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު.

އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ފަލަސްތީނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި މި ނިންމުމާއެކު ފަލަސްތީނަކީ އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރެއްކަމަށް ގަބޫލުކޮށް މި މައްސަލަ އަލުން މުރާޖާ ކުރުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ވަނީ ލަފާދީފަ އެވެ.

193 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީން ނެގި ވޯޓަކީ އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ފަލަސްތީނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއީދުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސާވޭއެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި 143 ގައުމަކުން ވަނީ ފަލަސްތީނަކީ އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރަކަށް ވުމަށް ގަބޫލުކުރާކަމަށް ވޯޓު ދީފަ އެވެ. 9 ގައުމަކުން ވަނީ ފަލަސްތީނަށް ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ. އަދި 25 ގައުމަކުން ވަނީ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ވޯޓު ދޭން ދެކޮޅު ހަދާފަ އެވެ.

ފަލަސްތީނަށް އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުލީ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ އިތުރުން އިޒްރޭލުވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ވޯޓަށް އެހުމުގެ ކުރިން ފަލަސްތީނުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރިޔާދު މަންސޫރު އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވީ “އާނއެކޭ” ވޯޓު ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި އެ ބޭފުޅުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ގައުމު، މި އަނދިރި ދަނޑިވަޅުގައި މިނިވަންކަމާއި އިންސާފާއި ސުލްހައަށް ތެދުވެވަޑައިގަތުމުން ފަހުރުވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާ ކަމަށެވެ.

މި ގަރާރަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޯ ސްޕޮންސަ ކޮށްފައިވާ ގަރާރެކެވެ.

9
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top