ޚަބަރު
ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް ދަރިއެއް ފަދައިން އޯގާތެރިވާން ވިސްނާލުން މުހިންމު
ފޮޓޯ: އެޑިޝަން. އެމްވީ

ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކަށްވެސް އަމިއްލަ ދަރިއެއް ފަދައިން އޯގާތެރިވާން ވިސްނާލުން މުހިންމު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ދެއްވި ހިތާބެއްގަ އެވެ.

ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި މުދައްރިސުންނާއި މުހާތަބުކުރައްވަމުން ރައީސް ވަނީ ރާއްޖޭގެ އުސްތާޒުލްޖީލް މަރުހޫމް މުހައްމަދު ޖަމީލުދީދީ ލިޔުއްވާފައިވާ “ހައްތާވެސް ދަރީން”، މި ފޮތުން މިސާލެއް ނަންގަވާފަ އެވެ. މި ފޮތަކީ 1981 ވަނަ އަހަރު ޖަމީލުދީދީ ލިޔުއްވައި، ޝާއިޢުކުރައްވައިފައިވާ އަސަރުގަދަ އިބްރަތްތެރި ވާހަކައެއްކަަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި އެފޮތުން ލިބޭ އިބްރަތަށް އެންމެންވެސް ވިސްނައި އެގޮތަށް އަމަލުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

“މި ވާހަކައިން ލިބިދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިބްރަތަކީ، އުފަން ދަރީން ނޫނަސް، ކޮންމެ ކުޑަކުއްޖަކީވެސް ދަރިއެއްކަމުގައި ދެކި އޯގާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެން ފަށައިފި މީހެއްގެ ނަފްސާއި ރޫޙަށް ލިބޭނެ ހަމަޖެހުން. މިފަދަ ދުވަހެއްގައި މިއީ، ވިސްނައިލުން މުހިންމު ނުކުތާއެއް”

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތާބުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި މި ސަރުކާރުން ރާއްވަވާފައިވާ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި، ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ކޮށްދެއްވުމަށް އެރަށްރަށުން އެދިލައްވާ ކަންކަން ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުތުބުހާނާތައް ބިނާކުރަން ފަށައި، ކުޑަކުދީންގެ ސިކުނޑިތަކަށް އިލްމާއި މައުލޫމާތުން ކާނާ ލިބޭނެ މަގުތައް އިތުރުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި މި ނޫންވެސް ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި، އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނާއި ބެލެނިވެރީންނާއި ސަހަރޯވެރީން ކުރައްވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވައި، އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ ހިތާބުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި އަނިޔާ ލިބި، ބިކަ ހާލުގައި ޖެހެމުންދާ އެތައް ހާސް ކުޑަކުދީންގެ ހާލަތު ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވާ، އެކުދިންގެ ހާލަތާއިމެދު މާޔޫސްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފަ އެވެ. އިޒްރޭލުގެ އަތްދަށުން އަނިޔާވެރިކަން ތަހައްމަލުކުރަމުންދާ ފަލަސްތީނު ކުދިންގެ ހައްގުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ދުއާ ކުރައްވާފަ އެވެ.

” އެ ކުދީންގެ ތެރެއިން ޝަހީދުވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ސުވަރުގޭގައި ކީރިތިﷲ ވައުދުވެވޮޑިގެންފައިވާ މަތިވެރި ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އަނިޔާލިބި ގެދޮރާއި ސަހަރޯވެރީން ގެއްލި ނިކަމެތިވަމުންދާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ކީރިތި ﷲގެ ރަހްމަތާއި މަދަދުގެ ހާސްދޮރު ހުޅުއްވާށި. އާމީން.”

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތާބު ނިންމަވައިލައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޤައުމަށް އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބާރުއަޅުއްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top