ޚަބަރު
ފައިސަލްގެ ރައްދު މަލީހަށް: މޮޅެތި މީހުންނަކީ އަނެކާއަށް އިހުތިރާމް ކުރާ މީހުން
ޓުައަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް

މޮޅެތި މީހުންނަކީ އަނެކާއަށް އިހުތިރާމް ކުރަން އެނގޭ މީހުން ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައިސަލް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދާދި ފަހުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މަންސައެއްގައި އެމަނިކުފާނު އިނގިރޭސި ބަހުން ދެއްވި ތަގުރީރަކަށް ރިއާޔަތްކުރައްވާފައި ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލް ދެއްކެވި ވާހަކައަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ނެވެ.

ވަރަށް ފަހުން މަލީހު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މިނިސްޓަރު ފައިސަލް އިނގިރޭސި ބަހުން މުހާތަބުކުރައްވާ ހަމައަށް މަލާމާތް ރައްދުވާ ޒާތަކަށް ވާހަކަދައްކަވާފަ އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި މަލީހު ވަނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް ފާޅުގައި ހަޖޫ ޖައްސަވާފަ އެވެ. އަދި ކަނޑައެޅިގެން މުޅި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ދައްކަނީ މި ސަރުކާރުގެ ވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. މިނިސްޓަރު ފައިސަލްއަށް ‘އަދުރޭ ޖޫނިއާ’ ގެ ނަމުން ނިސްބަތްކުރައްވާ، މަލީހު ވިދާޅުވީ “މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ދަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި މަނިކުފާނު (ރައީސް މުއިއްޒު) ފަހުރުވެރިކޮށްދެމުން. އަދުރޭ އަކީ ފޮރިން އެފެއާޒް އަށް ފުރިހަމައަށް ފިޓް މީހަކަށް ވާނެ” ކަމަށެވެ.

ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ފައިސަލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވަނީ މަލީހު ހުރިހާ ސަރުކާރެއްގައި މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ފުރުއްވައިގެން ވަކި މޮޅުކަމެއް ކުރެވުނުތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ އެންމެ މޮޅު މީހާ ކަމަށް އަމިއްލަފުޅަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މޮޅެތި މީހުންނަކީ އަނެކާއަށް އިހުތިރާމް ކުރާ މީހުން ކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

އެއާއެކު، މަލީހުއާއި އެކީގައި އެމަނިކުފާނަށް މަލާމާތް ކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު “މިއަދުގެ ސިޔާސީ ހަގީގަތް ގަބޫލުކުރައްވަން” ޖެހޭ ކަން މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. މިނިސްޓަރަށް ރައްދުވާ މަލާމާތަށް އިޝާރާތްކުރައްވައިގެން މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ވަނީ އޭނާގެ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

 

33
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top