ގިނަ ބަޔަކު "މާމުއި"ގެ އަވާގައި ޖެހިފައި ތިއްބައި، މިރޭ އޮލިމްޕަހުގައި އެ ފިލްމުގެ ވަދާއީ ޝޯ އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

"މާމުއި" ފިލްމު ވެފައިވަނީ، ފަހުގެ ތާރީހެއްގަައި އެންމެ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ކަމުދިޔަ އެއް ކޮމެޑީ ފިލްމަށެވެ. މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ޖައްވުގައި ފިޔަޖަހަމުން ދަނީ "މާމުއި"ގެ ފޮނިމީރުކަމެވެ.

މާލޭގައި "މާމުއި"ގެ ވަދާއީ ޝޯ މިރޭ އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މިއަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެ ފިލްމު ލ.އަތޮޅުގައި އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން އެ ފިލްމު އަޅުވާނީ ފުރަތަމަަ ލ.އަތޮޅުގެ ގަމުގައެވެ. އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ވަނީ "މާމުއި" އެ އަތޮޅު ފޮނަދޫގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އޭގެ އަނެއް ދުވަސްކަމަށްވާ ތިންވަަނަ ދުވަހު އެ ފިލްމު އެ އަތޮޅު މާމެންދޫގައި އަޅުވާނެއެވެ. އޯގަސްޓް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު އެ ފިލްމު ލ.މާވަށުގައި އަޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ފަސްވަނަ "މާމުއި" ލ. މާބައިދޫގައި އަޅުވާނެއެވެ.

"މާމުއި"ގެ ފޮނި މީރުކަމުގައި ލ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ޖެއްސުމަށްފަހު، އެ ފިލްމު މިސްރާބު ޖަހާނީ، އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ. އެގޮތުން، އޯގަސްޓް މަހުގެ އަށާރަވަނަ ދުވަހާއި އަދި ނަވާރަވަނަ ދުވަހު އެ ފިލްމު އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި އެޅުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

މާމުއި ވެފައިވަނީ އެ ފިލްމު އުފެއްދި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިމަންޓްގެވެސް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއްވި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމަށެވެ.

ފިލްމަކީ މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ޕްރޮޑިއުސްކޮށް އަލީ ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމެކެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.