ޚަބަރު
އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގައި އެހީތެރިކަންދޭ ގައުމެއް: ޖޭޝަންކަރް

އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ މައިގަނޑު ގައުމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އެސް. ޖޭޝަންކަރް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖޭޝަންކަރް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ދިން ދައުވަތެއްގައި ހާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ކުރެއްވި މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ނެވެ.

ޒަމީރުއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖޭޝަންކަރް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގި މަޝްރޫއުތަކުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ފައިދާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މަޝްރޫއުތަކާއި އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުން ފެށިގެން މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން އާއި ސިއްހީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ޖޭޝަންކަރް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން މީގެ ކުރިންވެސް ފަހި ޝަރުތުތަކެއްގައި (ރާއްޖެއަށް) މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފަވޭ. އިންޑިއާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ރެސްޕޮންޑަރެއްގެ ގޮތުގައި (ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި) ގިނަ ފަހަރުތަކެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ގައުމެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު، ޝެއަރޑް އެކްޓިވިޓީސް، އިކުއިޕްމަންޓް ޕްރޮވިޝަން، ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އަދި ޓްރެއިނިންގ މެދުވެރިކޮށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވޭ” ޒަމީރު އަރިހުގައި ޖޭޝަންކަރް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑް ނުވަތަ އިގްތިސާދީ އަޑިގަނޑުތަކުގައި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުގެ ގުޅުމަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.  ގާތް އަވަށްޓެރިންގެ ގޮތުގައި ދެގައުމުގެ ގުޅުންތައް ތަރައްގީވުން ބިނާވެފައިވަނީ ދެފަރާތުގެ މަސްލަހަތުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ޖޭޝަންކަރް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުންތަކުގެ ޑައިމެންޝަންތައް މުރާޖައާ ކުރަމުން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ގުޅުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނުމަކަށް ވާސިލްވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އާންމު މަސްލަހަތު.

ޖޭޝަންކަރް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއާ ބެހޭގޮތުން ބުނާނަމަ، މިކަންކަން ބިނާ ކުރެވިފައިވަނީ، އެގައުމުގެ ނެއިބަހުޑް ފަސްޓް ޕޮލިސީއާއި، ސާގަރް ވިޝަންގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އަދި ދެގައުމުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުން، އެކި ދާއިރާތަކުން އެއްބައިވަންތަކަން ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޖޭޝަންކަރް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top