ޚަބަރު
ކުޅުދުއްފުށި މަގު ހެދުމުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ)އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ 75 އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަނީ 31 މަގެކެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 7.25 ކިލޯ މީޓަރެވެ. މިހާތަނަށް އައިއިރު 31 މަގުގެ ތެރެއިން 4 މަގެއް ފިޔަވައި އެހެންމަގުތަކުގައި ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ އެވެ. އަދި އަނެއް ހަތަރު މަގުގައިވެސް 90 އިންސައްތަ ބޮޑުކޮށް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ އެވެ. އަދި 18 މަގެއްގައި ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާއިރު، ބާކީ މަގުތަކުގައި އެމަސައްކަތުގެ 80 އިންސައްތަ ވަނީ ނިންމިފައި ކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އެންމެ މަގެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ މަގެއްގެ ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ޓޭންކް ބެހެއްޓިފައިވާ އިރު ހުރިހާ މަގެއްގައި ސްޓޯރމް ވޯޓަރ ހޮޅި ވަނީ އަޅާފައި އެވެ.

17 މަގެއްގައި ކާރބް ސްޓޯން ޖެހިފައިވާއިރު ބާކީ މަގުތަކުގެ އެވްރެޖްކޮށް 50 އިންސައްތަ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ތާރުގެ ކުރިން އަޅާ އެގްރިގޭޓް ބޭސް ކޯސް (އޭބީސީ) ފަށަލައިގެ މަސައްކަތް 21 މަގެއްގައި ނިންމާލެވިފައި ވެއެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 6 މަގެއްގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށް އާރްޑީސީން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ. އަދި 6 މަގެއްގެ ތާރު އެޅުމުގެ 90 އިންސައްތަ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ނިމިފައެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، ކޮނެގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި އެހެނިހެން ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލެވިފައިވާއިރު، ކުރިއަށް ދުވާރާއި ޕޭވިން މަސައްކަތަށްވެސް އާރްޑީސީން އަންނަނީ ކުރަމުން ނެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ މަގުތަށް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ 10 ޖޫން 2021 ގައި އެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 100,700,048.55 ދިވެހި ރުފިޔާ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top