ޚަބަރު
އައްޑޫ ޕަވާ ޕްލާންޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އާ ޕަވަ ޕްލާންޓެއް ނުވަތަ އިންޖީނުގެ އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 4 މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާ ހުސެއިން ޒުހުރީ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައި އިރުވެސް އައްޑޫސިޓީގެ ކަރަންޓުގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކޮށް ކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު އައްޑޫގެ ގިނަ ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހޭ ހާލަތްތައް އަންނަ ކަމަށެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ 3 މަސްދުވަހުވެސް އައްޑޫގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަން ޖެހުނު ކަމަށް ޒުހުރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ވަގުތު އައްޑޫސިޓީގެ އިންޖީނުގެ ޖާގަ ކުޑަވެގެން 15 ޖަނަރޭޓަރެއް އޮޕޮރޭޓު ކުރަނީ ގޯތިތެރޭގައި ހަޓުތައް ޖަހައިގެން ކަމަށްވެސް ޒުހުރީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އައްޑު ސިޓީގައި 32 މެގަވޮޓުގެ ޕަވާ ޕްލާންޓެއް ގާއިމް ކުރުމަށް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައިވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޑޮންގްފަންގް އިލެކްޓްރިކް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒުހުރީ ވިދާޅުވީ އާ ޕަވަ ޕްލާންޓް އެޅުމަށްޓަކައި ސައިޓް ތައްޔާރުކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން ކުރިއަށް އޮތް 4 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ވެސް ޒުހުރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކަރަންޓު ބޭޏުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން އިންޖީނެއް ގެންނަމުން ދިޔައީ. ޕަވަރ ހައުސް ފުރިގެން ގޯތިތެރޭގެ އެތަން މިތަނުގައި ޖަނަރޭޓަރުތައް ބަހައްޓާފައި ހުރީ. މިއީ އެފިޝިއަންޓު ގޮތެއް ނޫން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ މުޅިން އައު ޕަވަރ ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް

ފެނަކައިން ބުނީ މި ޕަވަ ޕްލާންޓާއެކު ކުރިއަށް އޮތް 20 ނުވަތަ 25 އަހަރު އައްޑޫއަށް އެއްވެސް ބުރޫއެއް ނާރައި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށް ދެވޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ގާއިމްކުރެވޭނީ ކުރިއަށްއޮތް 15 އަހަރަށް 9.8 މެގަވޮޓުގެ 2 ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެވެ. އަދި އޭގެފަހުން 5.8 މެގަވޮޓުގެ 2 ޖަނަރޭޓަރު ސެޓެވެ. އަދި މިތަން ތަރައްގީކުރަނީ 50 މެގަވޮޓާ ހަމައަށް ޕަވަރ ކެޕޭސިޓީ އަޕްގްރޭޑް ކުރެވޭގޮތަށް ކަމަށާއި މި މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދޮޅު އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައިކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top