ޚަބަރު
ސަމާލުވޭ، ފުލުހުން ބޭރު ނަންބަރުތަކުން ނުގުޅާނެ!

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނަންބަރުތަކުން ސްކޭމް ކޯލުތައް ކުރަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވެ، އެފަދަ ކޯލުތައް ނުނެގުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބުނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ އެކި ލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ނަންބަރުތަކުން ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފުލުހުންގެ ނަމުގައި އެކި މީހުންނަށް ގުޅަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވީޑިއޯ ކޯލު މެދުވެރިކޮށް ގުޅައިގެން، ކޭޝްކާޑު އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ބުނެދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވީޑިއޯ ކޯލުކޮށްގެން ހުންނަ މީހާއަށް ކާޑު ދެއްކުމަށް އެދެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތަށް ކާޑު ދެއްކުމުން ނުވަތަ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުން މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ އިތުރުން އިމިގްރޭޝަންގެ ނަމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނަންބަރުތަކުން އެގޮތަށް ގުޅައި އައިޑީ ކާޑު ދެއްކުމަށާއި ޒާތީ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެދެމުންދާކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިފަހުން ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ނަމުގައިވެސް ވަނީ ބޭރުގެ ނަންބަރުތަކުން މެސުޖުކޮށް، ވައިބަރ ވަކި ލިންކަކަށް ވަނުމަށް އެދި ސްކޭމްގެ މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވާފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top