ޚަބަރު
އެމްއައިބީން ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް ބަލްކު ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް. -- ފޮޓޯ: އަވަސް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް އެހެން ބޭންކު އެކައުންޓްތަކަށް ބަލްކުކޮށް ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

މީގެ ކުރިން ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށްވެސް އެމްއައިބީ އެކައުންޓަކުން އެހެން ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓަކަށް ބަލްކު ޓްރާންސްފާއެއް ނުހެދެ އެވެ. އެމްއައިބީގެ ބަލްކު ޓްރާންސްފާގެ ހިދުމަތް ލިބެނީ ހަމައެކަނި އެ ބޭންކުގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން ޕްލެޓްފޯމް ފައިސާނެޓް މެދުވެރިކޮށް އެ ބޭންކުގެ އެހެން އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށެވެ.

ފަވަރަ މެދުވެރިކޮށް ބަލްކު ޓްރާންސްފާ ކުރެވޭ ގޮތް އެމްއައިބީން ހަމަ ޖެއްސުމުން އެހެން ބެންކުގެ އެކައުންޓުތައް ވެސް ބަލްކު ޓްރާންސްފާތަކުގައި ހިމަނާ، އެ ފައިސާ ވަގުތުން ޖަމާކުރެވޭ ގޮތަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެ އެވެ.

އެމްއައިބީއިން ބުނި ގޮތުގައި އެ ބެންކުގެ ބަލްކު ޓްރާންސްފާ އަކީ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން މުސާރަ ޖަމާކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ހިދުމަތެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ފަވަރަ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެއް ބެންކު އަނެއް ބެންކަށް ވަގުތުން ފައިސާ ފޮނުވޭ ހިދުމަތެކެވެ. ފަވަރައިން ކޮންމެ ބޭންކެއްގައި މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ހިއްސާދާރެއްގެ އެކައުންޓު އޮތް ނަމަވެސް ބެންކުން ދޭ ފޯމެޓަކަށް ތަފްސީލް ޝީޓު އަޕްލޯޑުކޮށްގެން ވަގުތުން ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top