ދުނިޔެ
ދަނބިދަރިފުޅު މައިދައިތައާއި ކައިވެނިކުރަން ކޯޓަށް ފޯމް ލައިދިނީ ބަފާބެ

ބޭބެގެ އަންހެނުންނާއި ރައްޓެހިވެގެން އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ރޫޅުވާ ހަބަރެއް އަޑުއިވުނުތަ؟ ފަހުން އެކްސް ފަހަރިއާއި ކައިވެނިކުރުމުން ގައިމުވެސް އާއިލާއަކުން އެކަމަކަށް ތަރުހީބެއް ނުދޭނެ އެވެ. އަނެއްބައި މީހުން ބޭބެގެ އަނބިމީހާއާއި ރައްޓެހިވެގެން އެދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނީމަ، ދުނިޔޭގެ ލަދަށް އެކްސް ފަހަރިއާއި އެކީ އޮންނަ ގުޅުން ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ސިއްރުކޮށްގެން ހުރެ އެވެ. ލޯބިވުމަކީ ކުށެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ މީހުންނަށް މުޖުތަމައުއާއި އާއިލާއިން ލިބޭނީ ސަނާގެ ބަސްތަކެއް ނޫނެވެ. މި ދެއްކީ ރާއްްޖޭގެ ވާހަކަ އެވެ.

ސުރުހީއާއި މި ލިޔުމުގެ ފެށުމުގައި ހިމަނާލި ވާހަކަކޮޅާއި ދިމާނުވެދާނެ ކަމަށް ކިޔުންތެރިން ހީކޮށްފާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން، މި ލިޔުމުގައި އަލިއަޅުވާލަން މި އުޅޭ އަސްލު ހަބަރަށް ބަލާލާނަމެވެ. އިންޑިއާގެ ކުޑަކުޑަ ސަރަހައްދަކަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 45 އަހަރުގެ ސިކަންދަރް ޔާދަވްގެ އަންހެނުން ދުނިޔެއާއި ވަކިވީ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މައިދައިތަ ގީތާ ދޭވީ، (55 އ) އާއި ބަފާބެ ދިލޭޝްވަރް ދާވޭ (55 އ) ގެ ގެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެހާ ހިސާބުން ސިކަންދަރްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހީވެސް ނުކުރާހާ ތަފާތު ސަފްހާއެއް ހުޅުވުނެވެ.

ސިކަންދަރްގެ މަރުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ މަންމަ އޭނާއަށް ލޯބިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަވި އެވެ. ނަމަވެސް ގީތާ ދޭވީ އޭރުވެސް ހުރީ ދިލޭޝްވަރްއާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ނެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ދެމީހުންގެ ސިއްރު ގުޅުން ދިލޭޝްވަރްއަށް ފަޅާއަރައިފި އެވެ. ދެން ވާނީ ކިހިނެއްބާ އެވެ؟

އާދައިގެ ފިރިހެނަކަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާ ކައިވެނިން ބޭރުން ސިއްރު ގުޅުމެއް އޮންނަކަން އެނގިއްޖެއްޔާ، އެކަމާއި ދެރަވެ މާޔޫސްވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ނަމަވެސް ދިލޭޝްވަރްގެ އާދަޔާ ހިލާފު ‘ރިއެކްޝަން’ ވަނީ އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ޖާގަ ހޯދާފަ އެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގައި ދިލޭޝްވަރްއަށް އޭނާގެ ދަނބިދަރިފުޅާއި އަނބިމީހާގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފަޅާއެރި ހިސާބުން އޭނާ ވަނީ އެދެމީހުންގެ ކައިވެނި ކުރުވުމަށްޓަކައި ކޯޓަށް ފޯމު ލައިދީފަ އެވެ. އަދި ރަށު ކަތީބަށްވެސް އޭނާ ވަނީ އެވާހަކައިގެ މައުލޫމަތު ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ސިކަންދަރްއާއި ގީތާގެ ކައިވެނި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެކައިވެނީގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ދިލޭޝްވަރް އެވެ. މީޑިއާއާއި ވާހަކަދައްކަމުން ދިލޭޝްވަރް ބުނީ އޭނާ އެކައިވެނި ބަލައިގަތީ އުފަލުން ކަމަށެވެ.

ސިކަންދަރް ގީތާއާއި ކައިވެނިކުރިއިރު ގީތާއަށް މާމަކިޔާ ދެކުދިން އޭނާއަށް ލިބިފައި ވެއެވެ.

22
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top