ޚަބަރު
ޒަކާތު ހައުސްގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެ ވިދާލާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ގާއިމުކުރެވިގެންދިޔަ ޒަކާތު ހައުސްގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖޭގެ ނަން ވިދާލާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ހާމަކުރައްވާ، ޒަކާތުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ހައުސް އުފެދި ޒަކާތުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޒަކާތުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ޒަކާތުގެ ހައުސްގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި ޒަކާތުގެ ފަންޑުގެ ތެރެއިން އެއްލައްކަ ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މުއާމަލާތްތައް ގަތަރުގެ ރެޑްކްރޮސެންޓާއެކު މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ ތާރީހުގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތުގެ އިދާރާއަކުން ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް އެހީވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ މިހާ ކުރީކޮޅު ޒަކާތުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ނިންމެވި ނިންމެވުމާއެކު މި ފަސް އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު، ޒަކާތުގެ ނިޒާމު އޮންނާނީ ފުރާ ފުރިހަމަވެފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޒަކާތުގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީގެން އެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އިސްލާމްދީނުގެ މިހާ މަތިވެރި ރުކުނެއް ރާއްޖެފަދަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި ގާއިމުކުރެވި އެ ރުކުނާ ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރެވި އަދި ހެދިބޮޑުވަމުން އަންނަ ޒުވާން ޖީލަށްވެސް އޭގެ މުހިންމުކަން ބަޔާންކޮށްދީ އިލްމީ މަސައްކަތްތަކެއް ޒަކާތު ހައުސްގެ ތެރެއިން ކުރެވެމުންދޭ.

ޒަކާތު ހައުސް އުފެދި ޒަކާތުގެ ކަންކަން އާންމުންނަށް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދަކަށް ދަތުރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިކަން ކަމަކީ ވަރަށް މުހިންމު މަސައްކަތެއްކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް މިހާތަނަށް ހިންގި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުން ލިބިފައިވާ މެސެޖުތަކުން އެނގޭކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ޒަކާތު ހައުސްގެ ފަރާތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާފައި ވަނީ ހއ. ހދ އަދި އައްޑު އަތޮޅުގަ އެވެ.

މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވަނީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ޒަކާތް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ގޮވާލައި އެކަމަކީ މުދަލުގައި ބަރަކާތް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެއްކަން ހަނދާންކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top