ޚަބަރު
އެއާޕޯޓް މާރާމާރީ: ބިދޭސީ މީހާ މިވަގުތު ހުރީ މާލެ ބަންދުގައި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށްކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

މިވަގުތު މި ބިދޭސީ މީހާގެ ޕާސްޕޯޓު އޮތީ ހިފަހައްޓާފަ އެވެ. އޭނަގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ވަނީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހާފަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ޝަރުތުތަކެއްކޮށް އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.  ޝަރުތުތަކަކާއެކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާއަށް ފުރުން އޮތީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. އަދި މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެ ފިޔަވާ އޭނާއަށް އިތުރު ތަނަކަށް ނުދެވޭނެ އެވެ. އޭނާއަށް ކުރި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުށެއް ނުކުރުންވެސް ހިމެނެ އެވެ.

ވީއައިއޭ ތެރޭގައި މި މީހާ މާރާމާރީ ހިންގި ވަގުތު ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުން ނެވެ. މި ވީޑިއޯ އިން އޭނާ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ޖަހައި މަންޒަރު ފެނެ އެވެ. އަދި އޭނާ ހުއްޓުވުމަށް އެތަނަށް ކައިރިވި އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައިވެސް ޖަހާފަ އެވެ.

ޖަޒީރާއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ މާރާމާރީ ހިންގާފައިވަނީ އޭނާގެ ލަގެޖް ބަރުވުމުން އިތުރަށް ރުފިޔާ ދައްކަން ބުނުމުން ނެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top