ޚަބަރު
ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާހަށް އެމްޖޭއޭއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި
ފޮޓޯ: އާލިމް އަބްދުއްލަތީފް

ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މި ސަރުކާރުން ގެންނަން އުޅޭ އިސްލާހަކީ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްްގައި އެމްޖޭއޭއިން ބުނީ ޖެނުވަރީ 2023 ގައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހެއްްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން އެޖަމިއްޔާއިން ދެ އަހަރު ވަންދެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިކަމަަށް ފަހިވާނެ ގޮތަށް އެގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް އަލަށް ފަށާ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ 20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިއްޔެ ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވާކަން އެމްޖޭއޭއިން ކުރި ޕޯސްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

“އެއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދާއިރާއިން ސަރުކާރުން އަޅާނެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް އަދި ހެޔޮ ފާލެއްގެ ގޮތުގައި މި ޖަމިއްޔާއިން ފާހަގަކުރަން”

އެމްޖޭއޭއިން ބުނީ އެ އިސްލާހުގެ ދެލިކޮޕީ އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެޖަމިއްޔާއަށް ދެވެން އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިންނަށް ފަހިވާނެގޮތަށް އެ އިސްލާހުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ނިންމައި ގާނޫނަކަށް ވެގެން އަންނާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ވަނީ ނޫސްވެރިންނަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ހެއްކާ ބަހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްފަ އެވެ. އެއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ބައިވަރު ނޫސްވެރިން ވަނީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މުޒާހަރާވެސް ކޮށް، ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮޮށްފަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top