ޚަބަރު
ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ލިބެންޖެހޭ: މިނިސްޓަރު ހަލީލް

ތެލެސީމިއާ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފެންވަރު ރަނގަޅު ފަރުވާއެއް ލިބެން ޖެހޭކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ތެލެސީމިއާ ދުވަހާ ގުޅިގެން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ބާރުއަޅަނީ ތެލެސީމިއާ ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ފަރުވާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ތެލެސީމިއާ ބަލި ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ރަނގަޅު ފަރުވާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށްދިނުން ކަމަށްވެސް ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދުވެފައިވަނީ ތެލެސީމިއާ ހުއްޓުވުމާއި، އެ ބަލި މެނޭޖްކޮށް، އެ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރާ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިހީ ފަރުވާގެ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު ބޭސްފަރުވާގެ ހިދުމަށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ވައުދެކެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ތެލެސީމިއާ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ބޯންމެރޯ ހަދައިދިނުމަކީ މީގެ ތެރެއިން އެއް ވައުދެވެ. މި ވައުދާ އެއްގޮތަށް މިހާރުވެސް ފަސް ކުއްޖަކު ވަނީ ހިލޭ ބޯންމެރޯ ހެދުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާފަ އެވެ. ސަރުކާރުން ވައުދުވެފައިވަނީ ފަސް އަހަރުން 50 މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top