ޚަބަރު
ކޯރަމް ހަމަނުވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދު ޖަލްސާ 9:00 ފެށުމަށް އެޖެންޑާ ކުރި ނަމަވެސް ކޯރަމް ހަމަ ނުވުމުން ޖަލްސާ ފަށާ ގަޑި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ލަސްކޮށްފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފެށުމަށް ކޯރަމް ހަމަވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 10 ޖަހާއިރު ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ބައްލަވާނެ ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ ކޯރަމް އަދިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނުލިބިފަ މިވަނީ. ބައެއް އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭރުގައި އެބަ ތިއްބެވި ކަމަށްވޭ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ 10 ޖަހާއިރު ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ބެއްލެވުމަށް ފަހު ކޯރަމް ހަމަ ނުވާނަމަ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް 10:20 ގައި އަސްލަމް ވަނީ އަދިވެސް ޖަލްސާ ފެށުމަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ކޯރަމް ހަމަނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކޯރަމް ހަމަވާ ވަރަށް މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ކޯރަމް ހަމަ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކޯރަމް ހަމަވޭތޯ ޖަލްސާ ނިންމާ ނުލާ 11:00 ޖަހަންދެން މަޑު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ އެޖެންޑާގައި މެންބަރުން ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top