ދުނިޔެ
އަލް ޖަޒީރާއިން އިޒްރޭލުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހައިފި

އަލް ޖަޒީރާއިން އިޒްރޭލުގެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހާ، އިޒްރޭލު ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

އަލްޖަޒީރާގެ ޓީވީ ނެޓްވޯކްގެ ނިއުސް ޑިރެކްޓަރު ސަލާހު ނަގްމް އޭއެފްޕީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އަލްޖަޒީރާއިން ބަލާނީ “މައްސަލަ ނިމެންދެން” އިޒްރޭލުން އެތަނުގައި އަލްޖަޒީރާ ހިންގުން މަނާކުރުމަށް ގޮންޖަހާނެ ހުރިހާ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ކަމަށެވެ.

އަލްޖަޒީރާ ސްޓޭޝަން އިޒްރޭލުގައި ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ގައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ސަރުކާރުން އެ ސްޓޭޝަން ބަންދުކުރުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ވޯޓު ދިނުމުން ނެވެ.

އަލްޖަޒީރާގެ އިނގިރޭސި ނިއުސް ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ނެޓްވޯކުން “ގާނޫނީ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކަށް ވެސް ތަބާވާނެ” ކަމަށާއި އެ ނިންމުމަށް ގޮންޖަހާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަ މައްސަލަ ނިމުމާއި ހަމައަށް އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

“އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އޮފީހުގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް އަތުލައިގެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ހުއްޓުވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމަށް، އެ ހުރިހާ ކަމަކީ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދޭނެ ކަންކަން،” ނަގްމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ނަގްމް ވަނީ “60 ގެ އަހަރުތަކުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް އިޒްރޭލުން ގެންގުޅުނު” ނަމަވެސް އެ ޗެނެލުން ގައްޒާގައި ހިންގާ ބްރޯޑްކާސްޓްތައް އެންމެންނަށްވެސް ފެންނާނެ ގޮތްތައް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

“އަހަންނަށް އެނގޭ ވީޕީއެން ހުންނަ މީހުންނަށް ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް އަހަރެމެން އޮންލައިންކޮށް ފެންނާނެކަން،” ޕްރޮޓެކްޓެޑް އިންޓަނެޓް ކަނެކްޝަންތައް ގާއިމްކޮށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ތިބި ފަދައިން އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރެވޭ ވާޗުއަލް ޕްރައިވެޓް ނެޓްވޯކްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނިއުސް ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިޒްރޭލުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިންނާއި ފަލަސްތީނުގެ ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފަ އެވެ. ގައްޒާގައި ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން މަދުވެގެން 97 ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާ މަސައްކަތްތެރިން މަރުވެފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލާއި ލުބުނާނުގެ ނޫސްވެރިން ހިމެނޭ ކަމަށް ކޮމިޓީ ޓު ޕްރޮޓެކްޓް ޖާނަލިސްޓުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

“އެއީ ހަމައެކަނި އަދަބުވެރިކަމާއެކު ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން. އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނީ ސަމާލުވެ ފަރުވާތެރިވެ، މި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ޒާތާއި ޕްރޮފެޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް އެލާޓް ކުރަން”

އާދިއްތަ ދުވަހު އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ އިޒްރޭލުގައި އަލްޖަޒީރާގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

ނަތަންޔާހޫގެ ކެބިނެޓުން ވޯޓު ދީފައިވަނީ ގައްޒާގައި ހަމާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރި ހަނގުރާމައިގައި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބޭރުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްތައް އިޒްރޭލުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުން ނެވެ.

އެއާއެކު، އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އަލްޖަޒީރާގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށް މިހާރު އިޒްރޭލު ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ އަމުރަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ 45 ދުވަސް ވަންދެން ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ފަހުންވެސް މި އަމުރަށް އަމަލުކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

23
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top