ޚަބަރު
ކުޑަ ކުއްޖަކަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އައިޖީއެމްއެޗުން ދޮގުކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ވިހެއި ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެކަށީގެންނުވާ ގޮތްތަކަކަށް އަމަލުކުރިކަމަށް ބުނެ ޝޯޝަލް މީޑިޔާ އަދި މެއިންސްޓްރީމްގައި ދެކެވޭ ވާހަކަ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން އަމަލުކުރަނީ މެޑިކަލް ޕްރެކްޓިސްގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި ބަލިމީހެއްގެ ހާލަތާއި ފަރުވާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނުނަމަވެސް ބަލިމީހާގެ ހާލަތާއި ދީފައިވާ ފަރުވާ އާންމުކޮށް ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހިއްސާ ކުރުމަކީ އެހޮސްޕިޓލުން ހާމަކުރާނެ މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބަލި މީހާގެ އާއިލާ އަށް މަޝްވާރާ ކުރެވި ތަފްސީލު ދީފައިވާނެ ކަމަށް އެބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ފަރުވާ ދޭއިރު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމެއް ބަލިމީހާއަށް ނުވަތަ އެހީތެރިންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަމަކާއި ގުޅިގެން ކަންކަން ސާފުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަ ޖެހިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ އެއް އޮތް ނަމަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ވަގުތުން ހުށައެޅޭނެ އިންތިޒާމްވެސް އެހޮސްޕިޓަލްގައި ހަަމަޖެހިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން ކުރިން ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި ހާމަ ކުރުމަކީ ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅިގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އަމަލުތައް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށެވެ.

އެފަދަ އަމަލަކާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް އެބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top