ޚަބަރު
މެންބަރުންގެ އަަދަދު މަދުކުރަން ހުށަހެޅި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު މަދު ކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

މި އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ނިސްބަތްވާ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވި އާޒިމް މި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާކަން އިއުލާން ކުރައްވާފަ އެވެ.

އާޒިމް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި މެންބަރުން ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް

  • 6،000 މީހުންނާއި 12،000 މީހުންގެ އާބާދީތަކަށް: 1 މެންބަރު
  • 12،000 މީހުންނާއި 18،000 މީހުންގެ އާބާދީތަކަށް: 2 މެންބަރުން
  • 18،000 މީހުންނާއި 24،000 މީހުންގެ އާބާދީތަކަށް: 3 މެންބަރުން
  • 24،000 މީހުންނާއި 36،000 މީހުންގެ އާބާދީތަކަށް: 4 މެންބަރުން
  • 36،000 މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީތަކަށް: 5 މެންބަރުން

މީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ވާދަ ކުރާ ކޮންމެ 10 ދާއިރާއަކުން އެއް ދާއިރާއަކަށް އަންހެން ކެންޑިޑޭޓެއް ހާއްސަ ކުރަންވާނެކަމަށްވެސް އާޒިމްގެ މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި މި ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އެކަން ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާން ކުރަން ވާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top