ޚަބަރު
އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަކީ ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް މާކެޓްގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް: ފައިސަލް

އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓްގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްކަމަށް ސޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށްދާ އަރޭބިއަން ޓްރެވެލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް)ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ބޭރުގެ މީޑިއާއަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ސަރުކާރަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގައުމެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއާއިއެކީގައި މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާކަންވެސް މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަބަދުވެސް ސުލްހަވެރި އަދި ރަހުމަތްތެރި މާހައުލެއް ދެގައުމުން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިންޑިއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު (ދިގު) ތާރީހެއް އޮވޭ. އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ފަތުރުވެރިންނަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިއްސާއަކަށް ވެވަޑައިގަތުމަށް. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްދުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަން. އިންޑިއާގެ އެރައިވަލްސްއަށް ރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ އޮފިޝަލުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ފޯރުކޮށްދޭނަން. 

މީގެ އިތުރަށްވެސް ފައިސަލް ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް މުހިންމު މަސްދަރެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އާބާދީ ބޮޑު އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓްގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްކަމަށްވީތީ، މިނިސްޓަރު ފައިސަލް ވަނީ އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މިިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފަންނާނުން އަދި އެކްޓިވިސްޓުން ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ބޮއިކޮޓް ކުރަން ފެށި ކެމްޕެއިނަކަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާކެޓްގައި އިންޑިއާއިން ހޯދާފައިވާ އެއް ވަނަ ޖާގަ ވަނީ ފަހަތަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top