ޚަބަރު
މާމިގިލީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 80 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އދ. މާމިގިލީ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 80 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރުޑީސީ) އިން ބުނީ މި މަޝްރޫއުގެ މިވަގުތު ޖުމްލަ 6 މަގެއްގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން ކަމަށެވެ. އެއީ ޖުމްލަ 4.8 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގުމިނެވެ.

އާރުޑީސީން ބުނީ މިހާތަނަށް 6 މަގެއްގައި ކޭބަލް ޖަންކްޝަން ބެހެއްޓުމާއި ހޮޅިއެޅުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ ނިންމާލެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި 5 މަގެއްގައި ސެޓްލްމަންޓް ޓޭންކާއި ހޮޅި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާއިރު، އެއް މަގެއްގެ 80 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފައިކަމަށް އާރުޑީސީން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން 3 މަގެއްގައި ކާރބް ސްޓޯން ޖެހުމާއި 4 މަގެއްގައި ދުވާރުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން މަގުބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިފައިވާއިރު، އެއް މަގެއްގައި ތާރު ކުރިން އަޅާ އެގްރިގޭޓް ބޭސް ކޯސް (އޭބީސީ) ފަށަލަ އެޅުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ނިމިފަ ކަމަށް އާރުޑީން ބުނި އެވެ.

އާރުޑީސީން ބުނީ އިތުރު މަގެއްގައި އެގްރިގޭޓް ބޭސް ކޯސް (އޭބީސީ) ފަށަލަ އެޅުމުގެ 75 އިންސައްތަ ވަނީ ނިންމާލެވިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ކުރިއަށް ދަނީ ގެވެހި މަގުގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އެޅުމާއި ބީޗް ރޯޑްގައި ކާރބްސްޓޯން ޖެހުމާއި ކީވޯލް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އަމީނީ މަގުގައި ސަބް ބޭސްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުންކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުުންޏެވެ.

މިމަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 26 ގައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 95,043,314.41 ދިވެހި ރުފިޔާ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top