ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން މެންބަރު ވަކިކުރެވޭ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން މެންބަރު މަގާމުން ވަކު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

މިއީ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ނިސްބަތްވާ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހެކެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ މި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާތީ އެކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހުގައި މަޖިލިސް މެންބަރަކު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދޭން ޖެހޭ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލާއެކު ފާސްކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހަސަން ލަތީފް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވަނީ މަޖިލިސް މެންބަރެއްގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އެ މެންބަރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފް އަނބުރާ ގެންދެވި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އިންތިހާބުވީ ދާއިރާގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމުންވެސް މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނަކުން، ރައްޔިތުންގެ އާންމު ވޯޓެއް ނަގައިގެންވެސް މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށްވެސް މި އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި މެންބަރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް އެ މެންބަރަކު އިންތިހާބުވެފައިވާ ދާއިރާއަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ އާބާދީގެ ވަކި އިންސައްތައެއްގެ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް އެ މެންބަރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް އެ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ އާބާދީގެ މެދުގައި އާންމު ވޯޓެއް ނެގުމަށް ނިންމާ އެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން އެ މެންބަރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ނިންމުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top