ޚަބަރު
މިދިޔަ ހަފްތާ އެކަނިވެސް ޑެންގޫގެ 40 ކޭސް

ޑެންގޫ ހުންޖެހިގެން މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި 40 ކޭސް އަދި ޗިކުންގުންޔާގެ 58 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ޗިކުންގުންޔާއާއި ޑެންގޫ ހުމާއި ގުޅިގެން ރޭގައި އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 660 މީހުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު އެވެ. އެގޮތުން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 239 މީހަކަށް ޑެންގޫ ޖެހިފައިވާއިރު މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 40 މީހަކަށް ހުން ޖެހިފައި ވެ އެވެ.

އެންމެ ގިނަ މީހުން ބަލި ޖެހިގެން ހުޅުމާލެއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާއިރު ދެން އެންމެ ގިނައިން ހުން ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ ކ. އަތޮޅުންނެވެ.

މާލެ އިން ޗިކުންގުންޔާގެ 193 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު ހުޅުމާލޭގައި އެ ބަލި ޖެހިގެން 40 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ޗިކުންގުންޔާ ޖެހިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެއިން 240 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޗިކަންގުންޔާގެ 117 ކޭސް އަދި މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު 58 މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ޑެންގޫއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތައް

  •  ވައި ވެއްދުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ ގޮޅި، ފެންލައިޓު، ކުޑަދޮރު ފަދަ ތަންތަނުގައި މަދިރި ދާ ޖެހުން
  •  މަދިރި ހެފުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ހަށިގަނޑު ބޮޑަށް ނިވާވާނެ ކަހަލަ ހެދުން ލުން
  •  މަދިރި ހެފުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަދިރި ލޯޝަން/ސްޕްރޭ ބޭނުން ކުރުން
  •  މަދިރި އާލާވާ ގޮތަށް ފެން ހަރުލާފައި ހުންނަ ތަންތަން ނައްތާލުން

ޗިކުންގުންޔާއިން ރައްކާތެރިވާން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް

  • މަދިރި އާލާވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ނައްތާލުން
  • މަދިރި ހެފުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް މަދިރި ލޯޝަން/ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުން
  • ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ހަށިގަނޑު ނިވާވާގޮތަށް އަންނައުނު ލުން
  • މަދިރި ގިނަވާ ވަގުތު ދޮރާއި ކުޑަދޮރު ލައްވާފައި ބެހެއްޓުން

އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މަދިރި ހެފެމުން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ރައްކާތެރިވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top