ޚަބަރު
އެއާޕޯޓުގައި މާރާމާރީ ހިންގި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލަން އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ޑިޕާޗާ ޓާމިނަލުގައި މިއަދު މާރާމާރީ ހިންގި ބިދޭސީއަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތުގައި މާރާމާރީ ހިންގީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް ޗެކިން ކައުންޓަރު ސަރަހައްދުގައި ފަސިންޖަރަކާއި އެއާޕޯޓުގެ ދެ ސްޓާފްއަކާއި ދެމެދު އެވެ. މާރާމާރީ ހިންގި ވީޑިޔޯ އެއްވެސް ވަނީ ޝޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމު ވެފަ އެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުން އެ ބިދޭސީ މީހާ ގޮސް ފުރަތަމަ ޖަހަނީ އެއާލައިން ސްޓާފެއްގެ މޫނު މަތީގަ އެވެ. އަދި އޭނާ ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރި އެހެން މުވައްޒަފެއްގެ ގައިގައި ވެސް ޖަހާފައިވެ އެވެ. ފަހުން އެ ސަރަހައްދުން އެ މީހާ ދުރުކޮށް ގޮވައިގެންދާ މަންޒަރު ވެސް އާންމުވި ވީޑިއޯގައި ފެނެ އެވެ.

އެއީ ރާއްޖެއައި ޓޫރިސްޓެއް ކަމެއް ނުވަތަ ވޯކް ވިސާ ނުވަތަ ބިޒްނަސް ވިސާގައި އައި މީހެއް ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އެކަން ހިނގަން މެދުވެރި ސަބަބެއް ވެސް ސާފުވާގޮތެއް ނުވެ އެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

17
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top