ޚަބަރު
ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ އިސްބޭފުޅެއް މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ރަސްކަންކުރައްވާ ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް ބޭފުޅެއް ކަމުގައިވާ، ޕްރިންސް ބަދްރު ބިން އަބްދުލް މުހްސިން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސައޫދު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސައޫދުގެ އަރިހަށާއި، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު، ޕްރިންސް މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސައޫދުގެ އަރިހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ތައުޒިޔާގެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުއިއްޒު ވަކިވަކިން ފޮނުއްވި މެސެޖުގައި، ޕްރިންސް ބަދްރު ބިން އަބްދުލް މުހްސިން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސައޫދު އަވަހާރަވި ހަބަރު އަޑުއެއްސެވީ ފުން ހިތާމައާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ޕްރިންސް، ބަދްރު ބިން އަބްދުލް މުހްސިން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސައޫދަކީ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މަޝްހޫރު ޅެންވެރިއެއް އަދި ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ވުމާއެކު، ރައީސް ވަނީ އެމަނިކުފާނަކީ ދީލަތިކަމާއި ތޫނުފިލިކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޝަހްސިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، ސައުދީގެ އަދަބިއްޔާތާއި ސަގާފަތަށް އެމަނިކުފާނު ކޮށްދެއްވާފައިވާ މުހިންމު ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު އަންނާން އޮތް ޖީލުތަކުންވެސް ވަޒަންކުރަމުންދާނޭ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މެސެޖްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރައީސްގެ މެސެޖު ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ ޕްރިންސް ބަދްރު ބިން އަބްދުލް މުހުސިން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސައޫދުގެ ފުރާނަފުޅަށް މާތްﷲ ހެޔޮ ރަޙްމަތްލައްވައި، މަރުހޫމުގެ ފާފަ ފުއްސުވުމަށް އެދި ދުއާ ކުރައްވައި، އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނާއި، ވަލީ އަހުދާއި، ޝާހީ އާއިލާއާއި، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ތައުޒިޔާ ދަންނަވަމުން ނެވެ.

12
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top