ދުނިޔެ
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ޑްރިލްއެއް ބޭއްވުމަށް ޕުޓިން އަމުރުކޮށްފި

އަސްކަރިއްޔާގެ ކުޅަދާނަކަން ބެލުމަށް ރަޝިޔާގެ ދިފާއީ ބާރުން ޑްރިލްއެއް ޖައްސަން އުޅޭ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ މީޑިއާއަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުުގައި މި ޑްރިލްގައި އަސްކަރީ އޮފިސަރުންގެ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ގާބިލްކަން ރަޝިޔާއިން ޓެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާން ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އެ ޑްރިލް ކުރިއަށް ގެންދާނީ “ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި” ކަމަށާއި އެއީ ރައީސް ވްލަޑިމިއާ ޕޫޓިން އަމުރު ކުރައްވާފައިވާ ޑްރިލްއެއް ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

މި ތަމްރީނުގައި ސީދާ ދެކުނު އަސްކަރީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މިސައިލް ފޯސްތައް ބައިވެރިވާނެ އެވެ. އަދި އެކަމުގައި އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތަކާއި ރަޝިޔާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ބައިވެރިވުން ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި ތަމްރީނުގެ އަމާޒަކީ “ސްޓްރެޓެޖިކް ނޫން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ތައްޔާރުކުރުމާއި ބޭނުންކުރުމުގެ އަމަލީ ކަންތައްތައް ދެމެހެއްޓުން” ކަމަށް ވެސް އެ ތަމްރީނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މި ޑްރިލްގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އަސްކަރިއްޔާއިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި “ހުޅަނގުގެ ވަކި އޮފިޝަލުން ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޕްރޮވޮކޭޓިވް ބަޔާންތަކާއި އިންޒާރުތައް ދިނުމަށް” ތަމްރީން ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި ގައުމުގައި “ޝަރުތުތަކާ ނުލައި ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އިސްތިގުލާލު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ”ކަން ސިފައިން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް އަސްކަރީ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ރަޝިޔާގައި ދުރު ރާސްތާގެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކުން ފެށިގެން ކުދި ރާސްތާގެ ޓެކްޓިކަލް ނިއުކްލިއާތަކާ ހަމައަށް ގާބިލު ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެބަހުއްޓެވެ. ޔޫކްރޭންގައި ރަޝިޔާއިން ކުރާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ޕުޓިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރަޝިޔާގެ އިސް އޮފިޝަލުން ވަނީ އެގައުމުގެ ނިއުކްލިއާ ޑޮކްޓްރިންގައި މި ހަތިޔާރުތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ޕުޓިން މާޗް މަހު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ފަދަ ރެޑިކަލް ފިޔަވަޅެއް އެ ހާލަތުގައި ލާޒިމުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

 

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top