ޚަބަރު
އެމްއޭސީއެލުން ކްރޮސްރޯޑުގައި ފޯރަމެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ކްރޮސްރޯޑު މޯޅްޑިވްސްގައި އެއާޕޯޓް އެމަޖެންސީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް ގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކްރޮސްރޯޑުގައި ކުރިއަށްދާ މި ފޯރަމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުއާޒް ހަލީމެވެ.

މިފޯރަމަކީ މައި އެއާޕޯޓު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެއާޕޯޓުގެ އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ޝަމިލުވާ ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާއި އެއާޕޯޓުގެ ހިންގާ އެމްއޭސޯއެލްގެ ވެރިން ބައިވެރިވާ ފޯރަމެކެވެ.

އެ ފޯރަމް ފައްޓަވައި ދެއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުއާޒް ވިދާޅުވީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކީ ގައުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އިމާރާތްތައް ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ ތަން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެއާޕޯޓަށް ހާއްސަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައި ހުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީ ޝަރީފް މިފޯރަމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ވީއައިއޭގެ ފަސިންޖާ ޓްރެފިކް އިތުރުވެ މުޅި ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާއިރު މި މަޝްރޫއުތަކުގެ ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއްގައި ވެސް ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކްރޮސްރޯޑްސްގައި ދެ ދުވަހަކުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްދާ އެ ފޯރަމްގެ މަގުސަދަކީ ވީއައިއޭގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމެވެ. އަދި ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތަކަށް އިޖާބާދިނުމުގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެ، އެކަމަށް ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެ އެވެ.

ހުރިހާ މުއައްސަސާތަައް ގުޅިގެން އަސްލު އެމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި އަމަލު ކުރާގޮތަށް ކުރިއަށްދާ އެކްސަސައިޒެއް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top