ޚަބަރު
ފަޒީލްއާއި އިތުރު ދެ ބޭފުޅަކަށް ސަފީރުކަމުގެ ރުހުން ދީފި

ބޭރު ތިން ގައުމަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރުހުން ދީފައިވަނީ ޗައިނާއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ އިތުރުން ސައުދި އަރަބިއްޔާއަށް ރައީސް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުންނަށެވެ.

ޗައިނާގެ ސަފީރަކަށް ރައީސް މުއިއްޒު ކަނޑައެޅުއްވީ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ޑރ. ފަޒީލް ނަޖީބެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަފީރަކަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޝިއުނީން ރަޝީދެވެ. ސައުދި އަރަބިއްޔާއަށް ކަނޑައެޅި ސަފީރަކީ މުހައްމަދު ތޯހާ އެވެ.

ފަޒީލްއަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފައިވަނީ 35 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކު އެވެ. އޭނާއަށް ރުހުން ނުދޭން އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓު ދީފައެއް ނުވެ އެވެ. ރުހުން ދޭން ފާސްވުމަށް ބޭނުންވަނީ 18 ވޯޓެވެ.

ޝިއުނީންއަށް ރުހުން ދޭން ފާސް ކުރުމަށްވެސް 35 މެންބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދީފަ އެވެ. އެއްވެސް މެންބަރަކު ރުހުން ނުދޭން ވޯޓު ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

ތޯހާއަށް ރުހުން ދީފައިވަނީ 33 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ތޯހާއަށް ރުހުން ނުދޭންވެސް އެއްވެސް މެންބަރަކު ވޯޓު ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން މަޖިލީހުން ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒު 8 ތަނަކަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުންނަށް ރުހުން ދީފަ އެވެ.

ކުރިން ރުހުން ދޭން ފާސްކުރި ނަންތައް:

  • ޔޫއޭއީގެ ސަފީރުކަމަށް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް
  • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަފީރުކަމަށް ޑރ. އިރުތިޝާމް އާދަމް
  • އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމަށް ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދު
  • ސްރީ ލަންކާގެ ސަފީރުކަމަށް މައްސޫދު އިމާދު
  • މެލޭޝިއާގެ ސަފީރުކަމަށް ޑރ. މަރިޔަމް ޝަބީނާ އަހުމަދު
  • ބެލްޖިއަމްގެ ސަފީރުކަމަށް ގީލާ އަލީ
  • ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ. ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވާ ދާއިމީ މަންދޫބުކަމަށް، ޑރ. ސަލްމާ ރަޝީދު
  • ސިންގަޕޫރުގެ ސަފީރުކަމަށް މުހައްމަދު ލުވައިޒް

ރައީސް މުއިއްޒު ސަފީރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓުގެ ތިން ވަޒީރަކަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފައެއް ނުވެ އެވެ.

11
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top