ޚަބަރު
ޖަޒުބާތާއެކު ބަޔާން އިއްވުނީ އިޒްރޭލު މަންދޫބުގެ ވާހަކައިގެ ސަބަބުން

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 78 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އެހާ ޖަޒުބާތާއިއެކު ބަޔާން އިއްވުނީ އިޒްރޭލު މަންދޫބު ދެއްކި ވާހަކައިގެ ސަބަބުން ކަމަށް  ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހައިދަރު މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ އދ. ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ދެއްވި ތަގްރީރަށްފަހު އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ. މި އިންޓަވިއުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހައިދަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ތަގުރީރުކުރީ އިޒްރޭލުގެ މަންދޫބު ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހައިދަރު ވިދާޅުވީ އިޒްރޭލުގެ މަންދޫބު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން އޭނާއަށް އަސަރު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި އިޒްރޭލުން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިގަނެވުނު ވާހަކަތަކެއް ނޫން”

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވެވި ބަޔާނުގައި ހައިދަރު ވަނީ އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ގަރާރުތައް ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު އުވާލެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

ހައިދަރު ވަނީ އިޒްރޭލުން ގައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ އަމަލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ނާކާމިޔާބުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަން ގަބޫލުކޮށް އިހުތިރާމްކޮށްގެން ނޫނީ މެދުއިރުމަތީގައި އަމާންކަމުގެ ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށްވެސް ހައިދަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރަށްވެސް، ހައިދަރު ވަނީ 1948 ގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްފައި ދާން މަޖުބޫރުކުރުވި ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީންނަށް އެމީހުންގެ ބިމަށް އަނބުރާ އާދެވޭނެ ގޮތް އިޒްރޭލުން ހަދައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ހައިދަރުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމަވާލައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނު މިނިވަންވުމަށް އޮތް މައިގަނޑު ހުރަހަކީ ވީޓޯ ކަމަށާއި ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު މުޅިން އެއްކޮށް އުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

 

146
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top