ޚަބަރު
އައްޑޫ ފެނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނަނީ

އައްޑޫ ސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ ފެނުގެ ދަތިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

ފެނަކައިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެސިޓީގެ އާބާދީ ބޮޑުވުމުން އެކުންފުނިން އުފައްދާ ފެން ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ޕްލާންޓުން އުފެއްދޭ ފެނަށްވުރެ ބޭނުން ކުރާ ފެނުމުގެ ނިސްބަތް އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ނިމިދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުންޏެވެ.

ފެނަކައިން ބުނިގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ އެ ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ކަމަށެވެ.

ފެނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަމުނުް ފެނަކައިން ބުނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ފެނުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ގޮތުން، އިމާރާތް ކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެއް އަހަރުގެ އަޕްގްރޭޑިން ޕްރޮޖެކްޓް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން ވަނީ މި ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި ނަމޫނާ ރައްޔިތުން ތަކެއް އުޅޭ އައްޑުސިޓީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top