ޚަބަރު
ހައިދަރަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 78 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނު ދިފާއުކޮށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އިއްވެވި ބަޔާނާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފި އެވެ.

ހައިދަރަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވަނީ މިއަދު އެމަނިކުފާނު އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވެމުންނެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ މިނިސްޓަރު ހައިދަރު އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރައްވާ ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި އިއްވެވި ބަޔާނަށް ތަރުހީބު ދިނުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ މުއައްޒަފުން ކީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކަމަށެވެ.

އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިއްވެވި ބަޔާނުގައި ހައިދަރު ވަނީ އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ދާއިމީ މެންބަރުންނަށް ލިބިގެންވާ ގަރާރުތައް ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު އުވާލެއްވުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ.

ހައިދަރު ވަނީ އިޒްރޭލުން ގައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ އަމަލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ނާކާމިޔާބުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަން ގަބޫލުކޮށް އިހުތިރާމްކޮށްގެން ނޫނީ މެދުއިރުމަތީގައި އަމާންކަމުގެ ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށްވެސް ހައިދަރު ވިދާޅުވި އެވެ. މީގެ އިތުރަށްވެސް، ހައިދަރު ވަނީ 1948 ގައި އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށްފައި ދާން މަޖުބޫރުކުރުވި ފަލަސްތީނު ރެފިއުޖީންނަށް އެމީހުންގެ ބިމަށް އަނބުރާ އާދެވޭނެ ގޮތް އިޒްރޭލުން ހަދައިދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ހައިދަރުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމަވާލައްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނު މިނިވަންވުމަށް އޮތް މައިގަނޑު ހުރަހަކީ ވީޓޯ ކަމަށާއި ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު މުޅިން އެއްކޮށް އުވާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top