ޚަބަރު
ގައުމު އާރާސްތު ކުރަނީ ޒުވާނުން، ބާކީކޮށްލުމުގެ ސިޔާސަތު ބަލައެއް ނުގަންނަން: ޝިއުނާ

ގައުމު އާރަސްތު ކުރަނީ ޒުވާނުން ކަމަށާއި ޒުވާނުން ބާކީކޮށްލުމުގެ ސިޔާސަތަށް ތާއީދު ނުކުރާކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މަރިޔަމް ޝިއުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝިއުނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ދައުރަށް އޭނާ ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މީހަކުކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަ މީހަކު ޓްވީޓު ކުރުމުން އެ ޓްވީޓް ރީޓްވީޓް ކުރައްވާ ހިއްސާ ކުރެއްވި މެސެޖުގަ އެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ގައުމު އާރާސްތު ކުރަނީ ޒުވާނުން ކަމަށާއި ސިޔާސީ މީހުންގެ ބޭނުން ފުދުނީމަ ޒުވާނުންނަކީ ގޭންގް ކަމަށްހަދާ ޒުވާނުން ބާކީކޮށްލުމުގެ ސިޔާސަތަށް ތާއީދެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ގައުމު އާރާސްތުކުރަނީ ޒުވާނުން، ސިޔާސީ މީހުންގެ ބޭނުން ފުދުނީމަ ޒުވާނުންނަކީ ގޭންގް ކަމަށްހަދާ ޒުވާނުން ބާކީކޮށްލުމުގެ ސިޔާސަތަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. ޒުވާނުން ހަމަ މަގަށް އެޅުވޭނީ ޒުވާނުން ބައިވެރިކޮށްގެން.

ދައުރަށް ޝިއުނާ ދިން އިންޓަވިއުގައި، ޝިއުނާ ‘ރާއްޖެރައިސް’ ކިޔާ އެކައުންޓެއް އެކްސްއިން ބޭން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔާކޮށްފައިވާ ޓްވީޓަކަށް ރައްދުދެއްވައި ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ޒުވާން ވިޔާފެރިންނާއި ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް އޭނާ އަބަދުވެސް ވާކާލާތު ކުރާ ކަމަށެވެ. އެ އެކައުންޓް ބޭން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރީ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ ވިޔަފާރި ހަލާކުކޮށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުންކަމަށްވެސް ޝިއުނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ހިސާބު ގޭންގެއް ގޮތަށް ޒުވާނުން ލޭބަލް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޝިއުނާ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ޒުވާނުންގެ ހައްގުތަކަށާއި ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި އެހެން ގޮތްގޮތަށް ވަކާލާތު ކުރާ މީހެއްގޮތުގައި ކަމަށް އެކްސްގައި މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

55
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top