ޚަބަރު
ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު 8 ލައްކަ އެއްހާ ފަތުރުވެރިން، އެންމެ ކުރީގަ އުޅެނީ ޗައިނާ
ފަތުރުވެރިންތަކެއް. -- ފޮޓޯ: ދައުރު

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 794،109 އަކަށް އަރައިފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމު ކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އިއްޔެއާ ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 794،109 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މި އަދަދަކީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 12.3 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ 707،306 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ފާއިތުވި ހަތަރު މަހު އެންމެ މަދުން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރީ ނިމިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު އެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހުވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި އަދަދު ވަނީ 2.6 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާފަ އެވެ. މިއަހަރު އޭޕްރިލް މަހު 168،647 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އިރު މިދިޔަ އަހަރު އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ 164،357 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރީ ޗައިނާއިންނެވެ. އެގައުމުން 87،168 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި އިރު ވަނައިގައި އޮތް ރަޝިޔާއިން 80،160 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި އެވެ. މި ލިސްޓުގެ ތިންވަނައިން ފެށިގެން ފަސްވަނަޔާ ހަމައަށް އޮތީ ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކެވެ. އެގޮތުން ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ ޔޫކޭއިންނެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އިޓަލީ އޮތް އިރު ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ ޖަރުމަނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ގައުމުކަމަށްވާ އިންޑިޔާ އޮތީ ލިސްޓުގެ ހަ ވަނައިގަ އެވެ. ޗައިނާއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރި ގައުމެެވެ.

ރާއްޖެއިން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާލީ ޖުމުލަ 1.87 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނާއެކު އެވެ. 2022 ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރީ 1.67 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއަހަރު ނިމޭއިރު މި އަދަދު ބޮޑުތަނުން އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top