ޚަބަރު
އޭޕްރީލްގެ ބިލް ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ މަހުވެސް ޑިސްކައުންޓް
ފޮޓޯ: ހަތާވީސް

އޭޕްރީލް މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ މަހުވެސް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

ފެނަކަ ކުންފުނިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އާންމު މަސްމަހުގެ ބިލްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެހެން ރަމަޟާން މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުނު އުސޫލުގެ ދަށުން ރަމަޟާން މަހުގެ ބައެއް ދުވަސްތައް ހިމެނޭ އެންމެ ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭޕްރީލް މަހުގެ ބިލުންވެސް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ނިންމާ، އައު ބިލުތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކައިން މިއަދު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު، ޑިސްކައުންޓު ހިމެނުމުގެ ކުރިން ބިލް ދައްކަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޖެހިގެން އަންނަ މަހު ތައްޔާރު ކުރެވޭ ބިލުން ޑިސްކައުންޓަށްވާ އަދަދު އުނިކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

“ފެނަކައިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނާނީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންފުޅާ އެެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ވީހާވެސް ލުއި ގޮތްތައް ހޯދައި ދިނުމަށް.”

ފެނަކައިން ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް މާޗް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ޑިސްކައުންޓް ދީ އެހެން މަސް މަހުގެ ބިލަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނެހެން ކެޕްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭޕްރިލް މަހުގައި ރޯދަ މަހުގެ ބައެއް ހިމެނި އެ މަހުގެ ބިލް ބޮޑުވުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީކޮށްފަ އެވެ.

 

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top