ޚަބަރު
ވަފާތެރިކަމާއެކު ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްކުރުމަކީ ލޯބިވާގޮތް: ހަލީލު

ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރަން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް  ވަފާތެރިކަމާއެކު ކުރުމަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ ގަޔާވާ އަދި އެންމެ ލޯބިވާގޮތް ކަމަަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހަލީލު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެ.

އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ޓީވީއެމްގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯއްދެވި ހަލީލު ވިދާޅުވީ “ވަށައިގެން ކިތަންމެ އަޑެއް އިވުނަސް، ހަމަލާއެއް އަޔަސް” އޭނާގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ބަހައްޓާނީ މަސައްކަތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބޭރުން އިވޭ އަޑުތައް ދުރަށް ޖައްސާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އޭނާގެ ވައްޓަފާޅި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ހަލީލު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

“ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރަން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަފާތެރިކަމާއެކު ކުރުމަކީ އަބަދުވެސް އެންމެ ގަޔާވާ އަދި އެންމެ ލޯބިވާގޮތް”

ހަލީލު ވިދާޅުވީ މިފަދައިން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު “އެސެޓެއް” ގެ ގޮތުގައި އޭނާ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

 

7
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top