ޚަބަރު
ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ސްކޫލުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި
އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް. -- ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސްކޫލުތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ބަހަން ފެށިތާ 10 ވަރަކަށް ދުވަސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ފޮތްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަށްރަށުގެ ގިނަ ސްކޫލުތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ފޮނުވަމުންދާއިރު މާލެގެ ސްކޫލުތަކަށް އަދި ފޮތްތައް ނުފޮނުވަ އެވެ.

ސްކޫލު ބޮޑު ޗުއްޓީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ އިރު އެއް މަހުގެ ޗުއްޓީއަކަށް ފަހު ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ދެން ފަށާނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ސްޓޭޝަނަރީޒްއަށް ސަރުކާރުން ދޭ ވައުޗާ ވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ރިޕޯޓް ފޮތްތައް ހަވާލު ކުރި ދުވަހު ދީފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top