ޚަބަރު
ގިރާވަރުފަޅުގެ ގޯތި ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް
ގުޅީފަޅު

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިތުރު ފުރުސަތަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގެ ދަށުން، އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 2450 އަދި 2050 އަކަފޫޓުގެ ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްކަމަށްވާތީއާއި، ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ބަލައި ގޯތި އިތުރުކޮށް، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓްގައި ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ގިރާވަރުފަޅުން ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދާއި ބޮޑުމިން:

1250 އަކަފޫޓުގެ 196 ގޯތި (ކުރިން އިއުލާން ކުރީ 193 ގޯތި)

1650 އަކަފޫޓުގެ 683 ގޯތި (ކުރިން އިއުލާން ކުރީ 663 ގޯތި)

މިނިސްޓްރީން ކުރިންވެސް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ފަދައިން ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހިޔާވަހި ޕޯޓަލް (ބިންވެރިޔާ ސްކީމް>ރިކުއެސްޓް ކުރެއްވުމަށް) މެދުވެރިކޮށް ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް 5 މެއި 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން 13 މެއި 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 23:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

 މިގޮތުން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރިކުއެސްޓް ހުށަހަޅުއްވާއިރު ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައިވެރިންގެ އިގްރާރު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކުރި އެވެ. އަދި ދެންނެވިފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުވާން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވާނަމަ ގުޅީފަޅުން ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންކަމާއި، މި ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނެ ތާރީހެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށް އިއުލާނެކުރާނެ ވާހަކަވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top