ޚަބަރު
ކަރަންޓް ބިލްގައި ޑިސްކައުންޓް ހިމަނައިފި
ފޮޓޯ: އެޑިޝަން. އެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް ނިމިދިޔަ ރަމަޟާންމަހު ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ބިލްތައް އާންމު މަސްމަހުގެ ބިލްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނޭހެން ޑިސްކައުންޓު ދިނުމަށް ނިންމައި، އެކަން ސްޓެލްކޯއިން ވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކޮށްފައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ ހުސައިން ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް ހިމެނޭހެން އެޕްރީލް މަހު ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓް ހިމަނާފައިވާއިރު، ރަމަޟާން މަހުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ހިމެނޭހެން އެންމެ ފަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބިލްތަކުގައިވެސް ޑިސްކައުންޓު ހިމެނުމަށްފަހު، މި ރޭގެ ނިޔަލަށް އެ ބިލްތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފަހުމީ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޑިސްކައުންޓު ހިމެނުމުގެ ކުރިން ދައްކާފައިވާ ބިލްތަކުން، ޑިސްކައުންޓު ހިމެނުމުން ފަރަގުވާ އަދަދު ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ ބިލްތަކުން އުނިކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފަހުމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަހުމީ ވަނީ ސަރުކާރުގެ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައްޔާއި، ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަކަން ގެނެސްދެވޭނެ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގައި ސްޓެލްކޯ އަބަދުވެސް ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާފަ އެވެ.

ސްޓެލްކޯއާއި ފެނަކައިން ވަނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް މާޗް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ޑިސްކައުންޓް ދީ އެހެން މަސް މަހުގެ ބިލަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާނެހެން ކެޕްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭޕްރިލް މަހުގައި ރޯދަ މަހުގެ ބައެއް ހިމެނި އެ މަހުގެ ބިލް ބޮޑުވުމުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ވަނީކޮށްފަ އެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ ފަހުމީ ވަނީ އޭޕްރިލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވެފައިވަނީ ހަމަ އެކަނި ރާއްޖޭގައި ނޫންކަމަށާއި އޭޕްރިލް މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތައް ބޮޑުވީ ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top