ޚަބަރު
ހަ ބައި-އިލެކްޝަނަކުން ޕީއެންސީއަށް ހަތަރު ގޮނޑި ލިބިއްޖެ

މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ހަ ކައުންސިލެއްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީކަމަށްވާ ޕީއެންސީއަށް ހަތަރު ގޮނޑި ލިބިއްޖެ އެވެ.

މި ބައި-އިލެކްޝަންތަކުން ބާކީ ދެ ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީކަމަށްވާ އެމްޑީޕީއާއި އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރެޓްސްއިންނެވެ.

ބައި-އިލެކްޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މ. މަޑުއްވަރި, ނ. ލަންދޫ, ނ. ވެލިދޫ, ހއ. ތަކަންދޫ، ރ، އިންނަމާދޫ އަދި ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތަކަށެެވެ.

މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްއިންނާއި ޕީއެންސީންނެވެ. މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ މުހައްމަދު އާސިމް އަލީ (ޓޮޓީ) އެވެ.

ވެލިދޫ ކައުންސިލަށްވެސް ކުރިމަތި ލާފައިވަނީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. ކައުންސިލް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުالله އަބްދުއްރައްޒާގެވެ. ދެން މި އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރީ އެމްޑީޕީގެ އައިމިނަތު ޝިފާޒާ އެވެ.

ލަންދޫ ކައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންއަކީވެސް އެ ކައުންސިލަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބެކެވެ. މިރަށު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމަށް އެމްޑީޕީއާއި ޕީއެންސީން ކުރިމަތިލި އިރު މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ އަބްދުﷲ އާރިފެވެ.

އުތީމު ކައުންސިލުގެ މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޕީއެންސީންނެވެ. އެ އިންތިހާބުގައިވެސް ވާދަކޮށްފައިވަނީ ޕީއެންސީންނާއި އެމްޑީޕީންނެވެ. މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރީ އިބްރާހިމް ސުނާހު އެވެ.

އިންނަމާދޫ ކައުންސިލުގެ އަންހެން މެންބަރެއް ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ޕީއެންސީއާއި އެމްޑީޕީން ވާދަ ކުރި އިރު މި އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރީ ޕީއެންސީގެ އައިމިނަތު ސަމާހާ އެވެ.

ތަކަންދޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެރަށު ކައުންސިލަށް އަންހެން މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަނެކެވެ. މި އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފައިވަނީ ޕީއެންސީގެ ސަމީނާ މުހައްމަދެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top