ޚަބަރު
އަޅުގަނޑަށް މަގާމު ދެއްވީ އިތުބާރު ކުރައްވާތީ: ނައިބު ރައީސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމަނިކުފާނަށް ރަނިން މޭޓްކަން ދެއްވީ އޮންނަ އިތުބާރެއްގެ ބޮޑުކަމުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނައިބު ރައީސް މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރޭ ޕީއެސްއެމްގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނެެވެ.

ނައިބު ރައީސް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމުގައި ވަނީ ނޫސްވެރިން ނޫން އެހެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ސަރުކާރުން ރައްދު ދެއްވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިސްކުރައްވަން ޖެހެނީ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

“މިއަދު ތިބޭފުޅުން ބައްލަވާ، ދިވެހި ރައްޔިތުން އިތުބާރު ކުރައްވާ، އަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެވަރުގެ އަދަދަކުން ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ދެއްވީ. ރައީސް ދެއްކެވި އިހުލާސްތެރި ވާހަކަތަކަށް އިތުބާރު ކުރައްވައިގެން”

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ވަނީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް އެމަނިކުފާނާއި ހަވާލުކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން އެމަނިކުފާނާއި ބޮޑެތި ޒިންމާތައް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ކަންވެސް ނައިބު ރައީސްގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނާއި ރައީސް މުއިއްޒާއި ދޭތެރޭގައި އޮތީ ވަރަށް ސާދާ ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ.

35
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top