ޚަބަރު
ހުޅުމާލެއިން ބިމެއް މީޑިޔާ ވިލެޖަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއެއްސެވުމަށްފަހު ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ފަދައިން ހުޅުމާލެ އިން މީޑިއާ ވިލެޖަށް ދޭން ބިމެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ.

މިކަން އިއުލާނު ކުރެއްވީ ޕީއެސްއެމްގެ އަހަރީ ދުވަހާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގަ އެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ، ނޫސްވެރިންގެ ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އިނގޭ ކަމަށާއި ވަރަށް ގާތުން މީޑިޔާ އާއިއެކު މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނޫސްވެރިންގެ އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އަގުބޮޑެތި ތަންތަން ކުއްޔަށް ނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ދަތިވުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ މީޑިޔާ ތަކުގެ ހަރަދުތައް ދެކޮޅު ނުޖެހި ހިންގަން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ މީޑިއާ ތަކުގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށް މި ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރާ މީޑިޔާ ވެލެޖަށް ބިން ކަނޑައަޅައި އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލެ އިން ބިމެއް މީޑިއާ ތަކަށް ހަމަޖައްސާ، މީޑިއާ ވިލެޖެއް ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ ބޮޑު އަގުގައި ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އޮފީސް ހިންގަން ޖެހުމުން މީޑިއާތަކަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މީޑިއާތަކުން ފާޅުކޮށްފައި ވާތީ ކަމަށެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top