ޚަބަރު
ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ އެކްސްޕޯޓަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަހުގެ އެކްސްޕޯޓަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

ޗައިނާއިން މިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުމަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއް ޝެއާ ކުރައްވާ އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ވާންގް ލީޝިން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުމަސް ޗައިނާގެ ބާޒާރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ލީޝިން އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އަދި ދެގައުމުގެ ދެމެދު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް  ތަސްދީގު ކުރުމާއެކު އެކަން އެގޮތަށް ފަހިވެގެންދާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ލީޝިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޗައިނާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގައި ބޭއްވެވި ރާއްޖޭގެ ބިޒްނަސް ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ ދެގައުމުން ސޮއިކުރި ޗައިނާ-ރާއްޖޭ އެފްޓީއޭ އެއްބަސްވުމަށް ސަރުކާރުން ވީހާވެސް އަވަހަށް އަމަލުކުރަަން ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

17
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top