ޚަބަރު
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ހައިލެވެލް ކޯ ގްރޫޕްގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާގެ މަތީ ފަންތީގެ “ކޯ ގްރޫޕް”އެއް އެކުލަވާލާ ކުރިއަށްގެންދާ ސިލްސިލާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އެމްއީއޭގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި ދެފަރާތުންވެސް ވަނީ މިހާރު ދެގައުމުގެ އެއްބާރުލުން ދެމުންދާ ގޮތް މުރާޖައާކޮށްފަ އެވެ. އަދި ތަރައްގީއާއި ދިފާއީ އެއްބާރުލުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ދެފަރާތުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ދެގައުމުންވެސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ތިން އޭވިއޭޝަން ޕްލެޓްފޯމްގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު ބެޗްގެ އަސްކަރީ މުވައްޒަފުން 10 މެއިގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމުގެ ލޮޖިސްޓިކަލް ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށްދާ ކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ހައި ލެވެލް ކޯ ގްރޫޕްގެ ފަސްވަނަ ބައްދަލުވުން މާލޭގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ތާރީހެއްގައި ޖޫން/ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ދެ ގައުމުން ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ސްޓޭޝަންވެފައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެކެވެ.

13
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top