ރިޕޯޓް
އެމްޑީޕީގެ ރުހުން ނެތަސް އެތަށް ބަޔެއްގެ ރުހުން ހައިދަރަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަހުން އޭރު ވެރިކަމުގައި އޮތް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެތަށް ފިއްތުންތަކެއް ކުރިމަތި ކުރި އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިކޮށްފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. އެގޮތުން އޭރުގެ އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅި ގިނަ ކަންކަން 2024 ގެ ބަޖެޓުގައި ނުހިމަނާ ބަޖެޓު ފާސް ކުރުމާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެކުލަވާލެއްވި ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދިނުން ހިމެނެ އެވެ.

ބައެއް ވަޒީރުންނަށް އެމްޑީޕީގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް 19 ވަނަ މަޖިލީހުން ރުހުން ނުދިން ނަމަވެސް އެ ބޭފުޅުންނަކީ ގައުމަށް ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ރައީސް މުއިއްޒު އިތުބާރު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ވުމުން ރައީސް ވަނީ އެ ބޭފުޅުން އަލުން އެ މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުން އެ ބޭފުޅުންގެ ގާބިލްކަންވެސް ދަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ފާޅުގައި ބުނި އިރު އެ ވަޒީރުންގެ ތެރޭގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަ އެވެ. ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހައިދަރަށް ރުހުން ނުދޭން 47 މެންބަރުން ވޯޓު ދިނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ރުހުން ހައިދަރަށް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މިއަދު އޭނާއަށް އެތަށް ބަޔެއްގެ ލޯތްބާއި ރުހުން ލިބިއްޖެ އެވެ. އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ 78 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރައްވާ، އިއްވެވި ބަޔާނުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވަނީ އިޒްރޭލަށާއި އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމެއް ނަމަވެސް ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުގެ ކުރިމަތީ ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނެކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

އދ. ގެ މެމްބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދިނުމަށް އާންމު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން އުޅުމުން، އެމެރިކާއިން ވަނީ ވީޓޯ ބޭނުންކޮށްގެން އެހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރަސް އަޅާފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ހައިދަރު ވަނީ އިޒްރޭލުން ގައްޒާގައި ހިންގަމުންދާ ނަސްލު ނައްތާލުމުގެ އަމަލުތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ނާކާމިޔާބުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ތާއީދު އޮތީ ފަލަސްތީނާއެކުކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

އެ ވީޓޯއާއެކު އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ ޖަރީމާ ނޯމަލް ކަމަކަށް ހަދާފައި. ވީޓޯ ބޭނުންކޮށްގެން އިޒްރޭލަށް ނަސްލު ނައްތާލުމާއި ނުހައްގުން ބިން ފޭރުމާއި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް (ފަލަސްތީނުގައި) ވަޒަންވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދީފަވޭ.

މީގެ އިތުރުން ހައިދަރު ވަނީ 1994 ގައި ރުވާންޑާގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމާއި 1995 ގައި ބޮސްނިއާ ރައްޔިތުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ގަތުލުއާންމު ހުއްޓުވުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ނުކުޅެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ވީޓޯގެ ބާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހައިދަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހައިދަރުގެ މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެތަށް ބަޔަކު މި ވަނީ އެ މީހުންގެ ޝުއޫރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ބަންޑުންކޮށްލާފަ އެވެ. ހައިދަރުގެ ބަޔާން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކޮށް މީ ރަނގަޅު ފެށުމެއް ކަމަށާއި އިތުރަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އެތަށް ބަޔަކު ވަނީ އެދިފަ އެވެ. އަދި އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ދާއިމީ މެންބަރުން ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ ކަމަށާއި މި ނިޒާމަށް ބަދަލުގެންނަން ޖެހޭކަމަށް އެތަށް ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ.

ވީޓޯ ކުރުމުގެ ބާރު އުވާލުމަށް ހައިދަރު ގޮވާލައްވައިފި

ކޮންމެއަކަސް ހައިދަރަށް ރުހުން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި މެންބަރުންނަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް އެންގި ޕާޓީއާއި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނަށް މިއަދު އެތަށް ބަޔެއްގެ ރުހުން ޑރ. ހައިދަރަށް ލިބުނުކަން އެނގޭނެ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ ޒާތީ ނުވެ ގާބިލް މީހުން މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރުމަށް އިތުރަށް ވިސްނާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރެވެ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top