ޚަބަރު
ތިލަފުށިންް ދިވެހިންނަށް ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ބިން ވިއްކަން އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ތިލަފުށީގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޒޯން އޭ ގެ އޭރިޔާ ބީ ގައި ހިމެނޭ ބިންތަކެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަކޮށް ވިއްކަން ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި ސަރަހައްދުގައި ނުވިކި ހުރި 108 ބިމެއް ކަމަށެވެ.

މި ބިންތައް އެޗްޑީސީން ވިއްކާނީ ބީލަމުގެ އުސޫލުންނެވެ. މި ބިންތަކަކީ ސިނާއީ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް އެޗްޑީސީން ދޫކުރަމުން ދިޔަ ބިން ތަކެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ތިން ސައިޒެއްގެ ބިން ވިއްކަން ހުޅުވާލާފައިވެ އެވެ.

ތިލަފުށިން ވިއްކާ ބިން ތަކުގެ ސައިޒްތައް:

  • 2،500 – 4،999 އަކަފޫޓު: 64 ބިން
  • 5،000 – 9،999 އަކަފޫޓު: 42 ބިން
  • 10،000 – 14،999 އަކަފޫޓު: 2 ބިން

މި ބިންތައް އެޗްޑީސީން ވިއްކާނީ ދެ މަރުހަލާއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާ އަކީ ބިންތަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުށަހެޅުން ކަމަށާއި އެއަށް ފަހު އެއް ފަރާތަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ބިމަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުށަހަޅާފައިވާނަ އެ ބިމެއް ވިއްކާނީ ބީލަމުގެ އުސޫލުންކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެ އެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ މި ބިންތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުޑަ އަގަކީ 1،700 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި ބިން ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެޗްޑީސީންގެ ބިޑް ޕޯޓަލް (https://bids.hdc.mv) މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ sales@hdc.mv މެދުވެރިކޮށް ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

ބިން ގަތުމުގެ އިތުރުން މިހާރު ތިލަފުށީގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހިން ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ ބިންތައް ގަނެ މިލްކު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތުވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top