ޚަބަރު
އެންމެ އުފާވެރި ރަށްރަށް ދެނެގަންނަން ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ހާއްސަ މަޝްރޫއެއް ފައްޓަން ނިންމައިފި އެވެ.

ހެޕިނެސް އިންޑެކްސްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ރަށްރަށް ކަނޑައެޅުމަށް ހާއްސަ މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަން ހާމަ ކުރެއްވީ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ހާލަތު ހުރިނެތްގޮތް ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވަނީ ހެޕިނެސް އިންޑެކްސްގެ ނަމުގައި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށަންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައިކަމަށް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މި މަޝްރޫގެ މަސައްކަތް ފައިނަލް ކުރެވި އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ރަށްތަކަށް އެވޯޑެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި އިންޑެކްސް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޝްވަރާއަށް ފަހުކަމަށެވެ. އަދި އެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅިފައި ނުވި ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑުތަކަށްވެސް ބަލާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top