ކުޅިވަރު
ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތައް ބާއްވަން އަމާޒުހިފަންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ ރާފިއު

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން އަމާޒު ހިފަންޖެހޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ޑރ. އަބްދުﷲ ރާފިއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

“މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2024” ބިލިއަޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ލޯންޗުކުރުމަށް ބިލިއަޑް ހޯލްގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި އިވެންޓުތައް ބާއްވާ ގައުމެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑެތި މުބާރާތްތައް ހިމެނޭ އިތުރު ކުޅިވަރުތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭއްވުމުގެ އަމާޒަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބިލިއަޑްގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެވަނަ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވިއިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުން ޕޮޒިޓިވް ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރާ ބަލާއިރު ބައިވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދިޔުމަކީވެސް ލިބުނު ކާމިޔާބެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު މިފަދަ މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވެނީ އެންމެން ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މިންނެތް މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއަޑް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ނާސިފް

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) ގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނާސިފް ވިދާޅުވީ، އެސޯސިއޭޝަންގެ އަމާޒަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ސީޑްކުރާ މުބާރާތަކަށް މި މުބާރާތް ހެދުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ވިސްނުމަކީ އަންނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު 128 އިތުރުކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާސިފް ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ މުބާރާތްތައް ބާއްވާ ފެންވަރުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އޭގެ ރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި މުބާރާތުން ވަރަށް ގިނަ އަމާޒުތަކެއް އެސޯސިއޭޝަނުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގައުމީ ތަރައްގީގައި ކުޅިވަރު ކުރެއެރުވުމަށް ބިލިއާޑަކީ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބައެއްކަން ސާބިތުކޮށްދެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނާސިފް ވިދާޅިވި އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އަންނަ މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “މޯލްޑިވްސް އޯޕަން 2024 – 10 ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް” އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ބިލިއާޑް މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް މުބާރާތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި  130،000 (އެއްލައްކަ ތިރީސްހާސް) ޑޮލަރު ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 10 އިން 14 ގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް އޯޕަން މުބާރާތުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ 80 ކުޅުންތެރިންނާއެކު 16 ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 96 ކުޅުންތެރިން އެކި ކެޓެގަރީތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top