ޚަބަރު
އުރީދޫއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި 554 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް

އުރީދޫއަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 554 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

އުރީދޫގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ މާލީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް 554 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ އިރު މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 7.9 އިންސައްތައިގެ ކުރި އެރުމެކެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 513.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އުރީދޫއަށް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ މޯބައިލް ހިދުމަތްތަކުންނެވެ. މޯބައިލް ހިދުމަތްތަކުން އުރީދޫއަށްވަނީ 429.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އުރީދޫއަށް ފިކްސްޑް، ބްރޯޑްބޭންޑް އެންޑް އެންޓަޕްރައިސް ހިދުމަތްތަކުން 123.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އުރީދޫއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ލިބިފައި ވަނީ 162 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top