ޚަބަރު
އޭޝިއަން ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމުމުގެ ހަފުލާ ނައިބު ރައީސް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި

“ހަ ވަނަ އޭޝިއަން ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2024” އެވޯޑް ނައިޓާއި، މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ހަފުލާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ އެކި ކެޓެގަރީތަކުން ވަނަތައް ހާސިލުކުރައްވާފައެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭޝިއަން ކެރަމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ މި މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހާސިލުކުރި ފަރާތަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

ދިވެހި ހުރިހާ އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރީންގެ އަޑު އަހައިގެން، ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި އަހަރުތެރޭގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ކުރިއެރުމާއި ހަރަކާތްތެރިކަން އަންނާނޭ މަގުތައް މި ސަރުކާރުން ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމުގަ އެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކަށް ދިވެހި އެތުލީޓުންނާއި ކުޅުންތެރީން ތަމްރީނުކުރުމާއެކު، ދުރު ރާސްތާގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ކާމިޔާބީއަށް އަމާޒު ހިފައިގެން މައްސަކަތް ފައްޓަވާނެކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top